Uroczyste otwarcie Szkoły Polskiej w Zurychu 23. 09. 2006
Fot. Jerzy Madoń

Henryk Wojtaś
Agnieszka Vavricek-Banaś

Kierownictwo organizacyjne i komentarz: Henryk Wojtaś

W dniu 23 września 2006 na Zamku w Rapperswil odbyło się uroczyste otwarcie Polskiej Szkoły w Zurychu. Uroczystość ta była uwieńczeniem kilkumiesięcznych intensywnych starań podjętych w lutym b.r. przez grupę rodziców reprezentowanych przez Panie Sylwię Janiak, Sylwię Jezierską i Elżbietę Pitsis, a następnie kontynuowanych przez powstałą na początku czerwca Społeczną Radę Założycielską Szkoły Polskiej w Zurychu. Rada postawiła sobie za cel utworzenie polskiej szkoly w Zurychu realizującej program uzupełniający w stosunku do szkół szwajcarskich zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. Program nauczania utworzonej Szkoły ma umożliwić dzieciom Polaków czasowo przebywajacych w Szwajcarii oraz dzieciom polskiego pochodzenia mieszkającym tutaj na stałe naukę języka polskiego, matematyki oraz historii i geografii Polski potwierdzoną świadectwami uznawanymi w Polsce. Brak polskiej szkoły w regionie zuryskim był do tej pory poważnym problemem dla przyjezdżających tu Polaków z dziećmi. Wielu spośród nich przebywając w Szwajcarii na kilkuletnich kontraktach liczy się z powrotem do kraju. Otwarcie Szkoły Polskiej w tak krótkim czasie było możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu osób ze Społecznej Rady Założycielskiej, bardzo życzliwemu i organizacyjnie sprawnemu wsparciu Ambasady RP w Bernie oraz równie życzliwemu i niebiurokratycznemu podejściu Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Czasowo Przebywających za Granicą w Warszawie. Wszystkim zaangażowanym osobom, wymienionym instytucjom, a także organizacjom polonijnym z regionu Zurychu chciałbym serdecznie podziękować. Bez tych starań i życzliwego wsparcia Szkoły Polskiej w Zurychu by nie było.

Oficjalna część uroczystości miała miejsce we wspaniałym wnętrzu Sali Rycerskiej rapperswilskiego zamku. Oprócz ponad 60 uczniów Szkoły, ich rodziców oraz rodzin na uroczystość przybyło wielu dostojnych gości reprezentujących organizacje i instytucje polonijne, jak również licznych przedstawicieli Polonii z regionu Zurychu. Po krótkim powitaniu uczestników i gości przez organizatorów uroczystości głos zabrał JE Ambasador RP w Bernie Pan Janusz Niesyto. Pan Ambasador podkreślił dużą rolę utworzonej Szkoły w regionie zuryskim i wielki wysiłek organizacyjny ze strony licznych osób związany z jej powstaniem oraz zadeklarował pomoc Ambasady w kompletowaniu ksiażek dla szkolnej biblioteki. Pan Ambasador Janusz Niesyto dokonał oficjalnego otwarcia Szkoły Polskiej wręczając kierowniczce Pani mgr. Agnieszce Vavricek-Banaś dzwonek szkolny. Po wystąpieniu JE Ambasadora wprowadzono na scenę uczniowski poczet ze sztandarem i odśpiewano hymn narodowy. Następnie, po przedstawieniu grona nauczycielskiego przez kierowniczkę Szkoly, odbyło się uroczyste ślubowanie, pasowanie na ucznia oraz przypięcie uczniom szkolnych tarcz. Uroczystość otwarcia Szkoły została uświetniona przez wzruszające recytatorskie i muzyczne występy uczniów przygotowane przez Panie nauczycielki Agatę Włodarczyk i Agnieszkę Vavricek-Banaś. Na zakończenie miłym punktem uroczystości była informacja o wsparciu finansowym Szkoły w wysokości 6 tysięcy złotych ufundowynych przez Państwo Janiak z Polski oraz uroczyste wręczenie czeku o wartości tysiąca franków szwajcarskich przez Andrzeja Nurkowskiego i Elzbietę Sutter z kierownictwa Towarzystwa „Dom Polski“ w Zurychu na ręce kierowniczki Szkoły Polskiej Agnieszki Vavricek-Banaś.

Po części oficjalnej spotkanie było kontynuowane przy wspaniale zastawionych kanapkami, ciastami oraz napojami stołach na dwóch pietrach zamku. Wszystkim osobom, które przyczyniły się do wspaniałego przebiegu uroczystego otwarcia Szkoły Polskiej serdecznie dziękuję. Szczególnie serdecznie chciałbym podziękować Państwu Elżbiecie i Janisowi Pitsis za organizację bufetu, Paniom Sylwii Janiak i Sylwii Jezierskiej wraz z meżami za przygotowanie i rozesłanie zaproszeń oraz pomoc w organizacji uroczystości, Paniom Agnieszce Vavricek-Banaś i Agacie Włodarczyk za przygotowanie ślubowania i występów uczniów oraz Panu Jackowi Górnackiemu za przywiezienie, instalację i obsługę sprzętu nagłaśniającego. Serdecznie dziekuję również Pani Annie Buchmann, dyrektorce Muzeum Polskiego, za umożliwienie przeprowadzenia uroczystości otwarcia Szkoły w Zamku Rapperswil i udostępnienie pomieszczeń Muzeum oraz Pani Krystynie Nurczyk z TV Polonia za telewizyjny reportaż o otwarciu Szkoły.